Algemene voorwaarden / disclaimer Ills Lingerie

       Artikel 1, Definities.
       Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie ills Lingerie een overeenkomst tot levering
       van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie ills Lingerie, www.ills.nl een aanbod tot het leveren van een product heeft
       gedaan. Product: lingerie, nachtkleding, badkleding, borstprotheses en alle andere aanverwante producten. 

       Artikel 2, Identiteit van de ondernemer.
       V.O.F. ills  / ills Lingerie. Oosterdijk 52 8601BV Sneek/ ills Lingerie Huizerweg 27a 1401 GG Bussum.
       ills Lingerie www.ills-lingerie.nl: ills lingerie, gevestigd te Sneek en ills lingerie te Bussum, www.ills.nl en de gebruiker van deze
       algemene voorwaarden is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer: 01085181
       BTW nummer NL8078,69867. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. Website: de website van ills Lingerie te weten  
       www.ills.nl en email info@ills.nl telefoon: ills lingerie Sneek 0515 412830 – ills lingerie Bussum 035 6912848 te bereiken
       tijdens de openingstijden van de winkels.
 
       Artikel 3, Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen ills lingerie www.ills.nl en een klant,                
       alsmede op alle door  www.ills.nl, aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
3.2. www.ills.nl wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.
3.3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene                
       voorwaarden aanvaardt.
 
       Artikel 4, Totstandkoming van de overeenkomst.
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde
       bestelformulier een bestelling heeft geplaatst en www.ills.nl deze bestelling heeft geaccepteerd.
4.2. Mocht www.ills.nl de bestelling niet accepteren, zal www.ills.nl en de bestelling ongedaan maken.
4.3. De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden
4.4. Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden      
       overeengekomen.
 
       Artikel 5, Prijzen.
5.1. De door www.ills.nl en gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw en eventuele andere
       al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten.
5.2  www.ills-lingerie.nl brengt de klant voor de eerste verzending geen verzendkosten in rekening.
       Uitgezonderd van verzendingen naar het buitenland, en deze verschillen per land, en de verzendingen onder Rembours.
       Neem contact met ons op over de exacte hoogte van de verzendkosten.
5.3. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden, het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van
       de bestelling voor het product geldende prijs en de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs/aanbetaling heeft overgemaakt          
       op iban bankrekeningnummer: NL11ABNA0540822019 t.n.v. ills lingerie. Als betalingsmethode verzending onder rembours of afhalen
       op afspraak heeft geselecteerd gelden afspraken dat klant het product betaald aan besteldienst of af haalt in de winkel.
       Indien de klant een aanpassing op de bestelling wenst, en zulks leidt tot een meerprijs, dan zal deze door www.ills-lingerie.nl in de
       opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand na akkoord van de klant op de ‘nieuwe’
       opdrachtbevestiging en de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs/aanbetaling heeft overgemaakt op Iban    
       bankrekeningnummer: NL11ABNA0540822019 t.n.v. ills lingerie www.ills.nl of als betalingsmethode verzending onder
       rembours of afhalen heeft geselecteerd.
5.4. In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke zonder btw in rekening
       brengt, zal door www.ills.nl en op de factuur het btw nummer van de klant vermelden. Indien het btw nummer aan www.ills.nl niet  
       bekend is en op verzoek van www.ills.nl en niet bekend wordt gemaakt dient www.ills.nl btw te berekenen.
5.5. De klant vrijwaart www.ills.nl voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat www.ills.nl lijdt indien blijkt dat de klant in
       het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan niet bekende redenen op verzoek van de klant       
       www.ills.nl en onrechte zonder btw heeft gefactureerd.
5.6. Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt altijd het hoogste kortingspercentage.
5.7. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders staat vermeld.

       Artikel 6, Cadeau- of kortingsbon.
6.1. Iedere bon is voorzien van een code. Dit kan een nummer-, of tekstcode of een combinatie hiervan zijn. www.ills-lingerie.nl behoudt zich
       het recht voor om een cadeau- of kortingsbon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele
       (in geval van elektronische bon, de e-mail die door www.ills.nl aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval
       van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen voor de tegenwaarde van de bon.
6.2. Om een bon te gebruiken dient u de door u geselecteerde artikelen in de “winkelwagen” te plaatsen. Bij het afronden van uw bestelling kunt
        u in de kassa uw kortingsbon code vermelden op de plaats die hiervoor voorzien is. De korting of de tegenwaarde van een cadeaubon
        komt dan op het rekening overzicht en wordt direct verrekend op het totaal.
6.3. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de bon en/of in de    
       uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere bon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de bon niet      
      meer worden gebruikt.
6.4. Cadeau- en kortingsbonnen uitgegeven door www.ills-lingerie.nl zijn uitsluitend inwisselbaar voor bestellingen gedaan op de website van
       www.ills.nl.
6.5. De verzend- en bezorgkosten zullen nooit onderdeel kunnen uitmaken van een cadeau- of kortingsbon en blijven integraal betaalbaar bij    
       iedere bestelling.
6.6. Cadeaubonnen zijn cumuleerbaar, maar enkel door de codes te melden aan info@ills.nl. U krijgt een nieuwe code toegestuurd voor het
       totaal van de opgestuurde cadeaubonnen. In een dergelijk geval zal de geldigheidsduur van de nieuwe bon gelijk zijn aan de bon met de
       vervaldatum die het dichtst ligt bij de datum van cumulatie.
6.7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld!
6.8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil tezamen met de    
       administratie- en verzendkosten betaald te worden met één van de overige betaalmethoden
6.9. In geval www.ills-lingerie.nl overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval er naast één of meerdere      
       cadeaubon(nen) zijn gebruikt, de waarde van de cadeaubon(en) restitueren door middel van het verstrekken van een nieuwe cadeaubon.          
       In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van een cadeaubon zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door het verstrekken    
       van een nieuwe bon met dezelfde geldigheidsduur als de cadeaubon die gebruikt is.

       Artikel 7, Betaling/aanbetaling.
7.1. Betaling dient te geschieden door overmaking van het totaal factuurbedrag op Iban bankrekeningnummer:NL11ABNA0540822019
       t.n.v. ills Lingerie te Sneek onder vermelding van het ordernummer, dan wel online via iDEAL, dan wel contant wanneer de artikelen
       persoonlijk worden afgehaald of verzonden onder rembours.

       Artikel 8, Eigendomsvoorbehoud.
8.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien klant al hetgeen klant op grond van enige overeenkomst aan www.ills-
       lingerie.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op klant over.
 
       Artikel 9, Levering.
9.1. De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan  www.ills.nl.
9.2. De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of
       koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.
9.3. www.ills.nl heeft haar pakketverzendingen voor 100% verzekerd. De klant kan er dus zeker van zijn dat zij haar/zijn pakket
       geleverd krijgt.
 
         Artikel 10, Levertijd.
10.1. www.ills.nl hanteert meestal een levertijd van 3 tot 5 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de betaling van de
         overeengekomen prijs inclusief btw en eventueel verzend/bezorgkosten (uitgezonderd de bestellingen geplaatst 
         met al betalingsmethode verzending onder rembours of afhalen in de winkel.
10.2. Voor de artikelen die speciaal voor de klant worden besteld geldt een afwijkende (meestal langere) levertijd.
10.3. Als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer een product is niet op tijd of niet meer te leveren is, kan de klant kan hiervoor geen
         enkele schadevergoeding eisen.
 
         Artikel 11, Verzuim/aansprakelijkheid.
11.1. Indien www.ills.nl ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te
         ontbinden. In geval van ontbinding zal  www.ills.nl terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.
11.2. In geval www.ills.nl met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet
         ontbindt maar nakoming verlangt, heeft www.ills-lingerie.nl het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen,
         dan wel te kiezen voor restitueren van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.
11.3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  www.ills.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen
         keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door
         koper dit schriftelijk dan wel langs elektronische weg mee te delen en zulks zonder dat. www.ills.nl gehouden is tot enige
         schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.4. De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken van het geleverde dient de
         klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan
         www.ills-lingerie.nl te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen www.ills.nl
         en de klant gesloten overeenkomst.
 
         Artikel 12, Annulering/retourneren/ruilen.
12.1. Vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van betalen geldt, dat de klant de bestelling altijd kosteloos kan annuleren zonder
         een opgaaf van redenen.
12.2. Bij koop op afstand heeft de klant 30 dagen, na ontvangst van een product, het recht om zonder opgaaf van reden het artikel terug te
         sturen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.
12.3. Annuleert/retourneert de klant de bestelling, nadat deze is verzonden, dan is www.ills.nl genoodzaakt de klant de
         verzend/bezorgkosten (indien deze nog niet in rekening zijn gebracht) en administratiekosten in rekening te brengen.
12.4. Alle annuleringen dienen schriftelijk elektronische weg aan www.ills.nl en kenbaar te worden gemaakt. De adresgegevens van  
         www.ills.nl staan op de contactpagina, op de website van www.ills.nl. De klant kan een e-mail sturen naar info@ills.nl of
         gebruik maken van het klantcontactformulier op de contactpagina, op de website van www.ills-lingerie.nl. 
         De klant dient in ieder geval haar/zijn volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden.
12.5. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen heeft www.ills-lingerie.nl het IBAN bankrekeningnummer van de klant nodig.    
         Klanten uit België, Luxemburg en Duitsland dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. Let op: het
         rekeningnummer dat de klant opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de klant de betaling aan
         www.ills-lingerie.nl heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Reeds betaalde bedragen worden binnen 30 dagen aan
         de klant terug betaald.
12.6. Voorwaarde voor retour zending:
         a. het product is geheel compleet en in de originele staat;
         b. het product is ongebruikt, niet gedragen of gewassen, (broekjes/slips e.d. dienen gepast te worden over de eigen slip;
         c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
         d. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding, en eventuele meegeleverde accessoires;
         e. de artikelen voorzien zijn van de bijbehorende labels;
         f. panty’s/ leggings kunnen niet geruild worden.
         De klant kan de artikelen zelf retourneren door deze bij een postkantoor af te geven.
         Bij het afgeven ontvangt de klant een retourbewijs met daarop een nummer. Bewaar deze goed, dit is het bewijs van afgifte.
         De klant draagt hierbij zelf de kosten van, en het risico voor het retour zenden van de goederen.
12.7. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan www.ills.nl, zal www.ills.nl het product toetsen aan
         bovengenoemde voorwaarden.  Een 100% score is een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag minus de verzendkosten,
         administratiekosten, bezorgkosten en de overige kosten m.b.t. de verzending.
12.8. Ruilen, er kan bij www.ills.nl altijd worden geruild, de klant dient dan de verzendkosten voor de nieuwe zending te betalen.
 
         Artikel 13, Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
13.1. Op alle aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
         De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2. www.ills.nl handelt conform de wet: ‘kopen op afstand’.
13.3. Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene
         voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag voor een
         bevoegde rechter, worden gebracht.
 
         Bussum: 01 augustus 2021